Rybníkářství Jezera Šumice


Stanovy

ČLÁNEK 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Název spolku: "Spolek Rybníkářství Jezera Šumice"(dále jen "spolek"). Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sídlo spolku je v Šumicích č. p. 445, PSČ 687 31.
 2. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů a je zakládán z vlastní vůle a iniciativy zakládajících členů.
 3. Jménem spolku jedná samostatně předseda či místopředseda výboru.
 4. Zakladatelé spolku jsou:Josef Chmelina (Šumice 407), Vlastimil Surovec (Šumice 381), Lubomír Kramný (Šumice 445), Jana Žampachová (Šumice 10), Vilém Pípal (Tovární 647, Bojkovice), David Čech (Šumice 8), Vojtěch Jahoda (Šumice 445)

ČLÁNEK 2

Účel spolku

 1. Základním účelem spolku je spolčovat občany k výkonu rybářského práva a rybníkářství ve smyslu právních předpisů, chovat, chránit a lovit ryby na pronajatých rybnících.
 2. Spolek se podílí se na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí včetně ochrany všech druhů vodních živočichů.
 3. 3.Vrámci možností a právních předpisů spolek poskytuje příležitost k lovu ryb i občanům, dětem a mládeži neorganizovaných ve svazích a rybářských organizacích.

ČLÁNEK 3

Výkon rybářského práva

 1. Oprávnění k výkonu rybářského práva je v kompetenci krajského úřadu na základě doložení nájemních smluv uzavřených mezi spolkem a vlastníky vodních ploch.

ČLÁNEK 4

ČINNOST A ÚKOLY SPOLKU

V rámci svého poslání plní spolek tyto úkoly:

ČlÁNEK 5

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

 1. členství ve spolku je dobrovolné.
 2. členové spolku jsou řádní, nezletilí a čestní.
 3. řádným členem se může stát fyzická i právnická osoba s trvalým či dlouhodobým pobytem na území České republiky. U fyzických osob se požaduje dosažení věku nejméně 18 let.
 4. za nezletilého člena může být přijata fyzická osoba s trvalým či dlouho dobým pobytem na území české republiky ve věku od 8do 18 let.
 5. za mimořádné zásluhy může být uděleno čestné členství,o čemž rozhodne výbor spolku.
 6. člen může být organizováni v jiné rybářské složce,v Českém nebo Moravském rybářském svazu či v jiných schválených rybářských organizacích,spolcích.
 7. zájemcům o členství,kteří za dobu svého předchozího působení v některém jiném spolku,svazu či organizaci byli kárně postiženi vyloučením nebo ukončením čekatelské doby pro nedodržení předpisů o rybářství a neplněním povinností, bude členství odepřeno, jestliže od kárného postižení neuplynul nejméně 1 rok.Výbor spolku však může rozhodnout i jinak.

Získání členství

Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

ČLÁNEK 6

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENÚ

2. Nezletilí a čestní členové mají táž práva jako členové řádní, vyjma práva hlasovacího a práva volit a být voleni do orgánu spolku.

3.Řádní členové a nezletilý mají především tyto povinnosti

4.Čestní členové mají tytéž povinnosti jako členové řádní s výjimkou povinností uvedených v odst,3 písm. f),h),i)

5.K získání práva k vydání povolenky k odlovu musí být splněny tyto podmínky

ČLÁNEK 7

PORUŠENÍ ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ

 1. člen,který nesplní členské povinnosti a nebo jedná v rozporu se stanovami spolku,může výbor uložit některé z těchto opatření
 2. o uložených opatřeních rozhoduje výbor spolku v bodech a),b),v bodech c),d) rozhoduje členská schůze po předchozím návrhu výboru
 3. člen může být vyloučen

ČLÁNEK 8

NÁHRADY A FINANČNÍ VYROVNÁNÍ

Člen,který ze spolku vystoupil,nebo byl vyloučen,nevzniká žádný nárok na finanční vyrovnání,ani žádné jiné náhrady. Výdaje spojené s výkonem funkce ve spolku budou podle obecně platných předpisú,a pravidlech společnosti uhrazeny po souhlasu výboru spolku.

ČLÁNEK 9

ORGÁNY VE SPOLKU

1.orgány spolku jsou:

Členská schůze 1.Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a svolává ji výbor zpravidla jednou za rok,nebo podle potřeby i častěji,řídí ji předseda nebo pověřený člen výboru. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spoku náhradní členskou schůzi. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 2.mimořádnou členskou schůzi svolává výbor spolku nebo revizní komise. 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. 4.členská schůze rozhoduje o záležitostech spolku,posuzuje práci výboru a plnění přijatých rozhodnutí,je oprávněna odvolat z funkce člena výboru nebo kontrolní komise,navrhuje a schvaluje nové členy výboru a revizní komise.

Členská schůze rozhoduje také

Výroční členská schůze se koná jednou za rok a projednává:

Jednání a usnesení členské a výroční schůze se pořizuje zápis,který podepisují dva členové výboru

Výbor

 1. výbor spolku je statutárním orgánem spolku a tvoří ho 7 členů: předseda,místopředseda,rybářský hospodář,finanční hospodář (pokladník),jednatel a dva členové výboru.Je výkonným orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti.
 2. Členy výboru spolku volí členská schůze, rybářský hospodář je jmenován státním orgánem
 3. schůze výboru svolává jeho předseda jednou za tři měsíce dle naléhavé potřeby i mimořádně .Výbor spolku je zodpovědný za veškerou činnost vyvíjenou spolkem, řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi.
 4. výbor podává zprávy o své činnosti na členské výroční schůzi,navrhuje ocenění členů a funkcionářů,rozhoduje o odměnách,způsobu a výši plateb za fyzickou práci členů.

Revizní komise

 1. Revizní komise je tříčlenná, její členy volí členská schůze. Člen revizní komise nemůže být zároveň členem výboru spolku.
 2. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně výbor.

ČLÁNEK 10

ZMĚNY VE STANOVÁCH

Změny stanov spolku projednává a schvaluje členská schůze

Poté budou zaslány ke schválení a registraci rejstříkovému soudu.

Pozvání na rybářské závody

Vážení členové Spolku Rybníkářství Jezera Šumice, předem si Vás dovolujeme pozvat na dospělácké závody na našich jezerech.

Povolenky na dospělácké závody bude možno zakoupit u paní Jany Žampachové na telefonním čísle 737 012 453. Rezervace míst bude možná od pondělí 29. sprpna od 7:00.